Education Work and Travel

จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยเดินทางไปในโครงการ Education Work and Travel in USA นี้จะมาบอกเล่ากันจากตอนที่แล้วที่แนะนำถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางว่าควรจะเตรียมพร้อมในด้านใดบ้างแบบคร่าวๆทีนี้เราลองมาดูประสบการณ์ที่ได้จากการไปคุยในโครงการนี้มาบ้างว่าน่าสนุกน่าสนใจแบบไหนและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเราลองมาอ่านกัน สำหรับประสบการณ์จากเพื่อนสมาชิกที่เคยไปโครงการ Education Work and Travel in USA นั้นเขาไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้มีโอกาสอยู่ในโครงการของ Disney International College Program ซึ่งถือว่าเป็นการไป Work and Travel ที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับคนที่อยากไปอเมริกาเพราะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การทำงานค่อนข้างที่จะดีกว่าที่อื่นอีกทั้งยังมีเอเจนซี่โดยตรงในประเทศไทยซึ่งคุณคงจะต้องค้นหาจากทางหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือ เสริชค้นหาจาก Google ซึ่งจะมีการให้ข้อมูลอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครเงื่อนไขกติกาต่างๆในการเข้าร่วมโครงการการสอบคัดเลือกซึ่งที่นี่ไปค่อนข้างยากสักนิดเพราะคุณจะต้องได้ภาษาในระดับหนึ่งความพร้อมในด้านต่างๆแต่ไปแล้วคุ้มค่าเพราะคุณจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนรวมถึงหากคุณอยู่ในโปรแกรม Education Work and Travel in USA Disney International College Program นี้คุณหมดปัญหาเรื่องการลอยแพนักศึกษาได้อย่างแน่นอนซึ่งผู้ที่ได้ไปโครงการนี้เขาเล่าให้ฟังไปกับตัวแทนตรง การทำงานนั้นเขาอยู่ในส่วนของสวนสนุกแต่เป็นการขายของในร้านค้าขายของที่ระลึกซึ่งการทำงานก็เหมือนกับการทำงานพระธรรมทั่วไปจะมีกำหนดระยะเวลาในแต่ละวันตามกฎหมายที่ทางอเมริกากำหนดไว้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 4-6 ชั่วโมง แต่หากมีล่วงเวลาก็จะได้เงินเพิ่ม ค่าแรงก็ตามกฎหมายกำหนด ทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าโครงการ Education Work and Travel in USA Disney International College Program คร่าวๆนี้เป็นแบบไหนเมื่อไปแล้วคุณจะได้ทำงานอย่างไรแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เรายังมีประสบการณ์อีกมากมายที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังจากผู้ที่เคยไปในโครงการนี้มาและน่าสนใจมากถือว่าเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจติดตามต่อได้ในตอนหน้ารับรองว่าคุณไม่ควรพลาดจริงๆกับเรื่องราวน่ารู้และคุณสามารถค้นหาโครงการ Education Work and Travel…

Continue Reading

ความรู้เกี่ยววับวันเยาว์ชนแห่งชาติ

การที่ทางราชการกำหนดวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นมานั้น มีเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการด้วยกันคือ 1. เพื่อให้เยาวชนไทยในช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ 2. เพื่อให้ประชาชนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรม 3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล นอกจากเป้าหมายแล้ว ยังได้กำหนดคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ ดังนี้ 1. มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการดำรงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น 2. มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด 3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรมและมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัย 4. มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทำงานสุจริต 5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทางราชการได้ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การพัฒนาเยาวชนของชาติ จะเป็นหน้าที่ของภาครัฐฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ในด้านการฝึกอาชีพ การให้งานทำ จะสามารถช่วยให้เยาวชนมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ที่สำคัญที่สุดคงเป็นสถาบันครอบครัว ถ้าเด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น การอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวแล้ว ก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ขอน้อมนำหลักธรรม 10 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช…

Continue Reading